วันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

Submission of Outbound Cargo E-manifest at least

24hrs. before vessel’s departure effective 8 May 2018

เรียนลูกค้าทุกท่าน

อ้างถึงพระราชบัญญัติศุลกากร เลขที่ 134/2561 เรื่องการยื่นบัญชีสินค้าขาออก 24 ชั่วโมงก่อนเรือออก เริ่ม 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

                Customs Notification No.134/2561 took effect as from 8 May 2018, Chapter 6, Section 1 : Declaration of Vessel’s Departure and Submission Of Outbound Cargo Manifest (Page 45-48)

Item 60 – Agent of the loading vessel is to submit VSED data to Customs at least 24 hrs. before vessel’s departure. Customs computer system will respond and assign the RC to the Ship’s Agent. Thereafter, the Shop’s Agent and/or other agents are to submit SAOPR, CLIS and MMAN messages under the RCN given by the Ship’s Agent.

            สายเรือมีความจำเป็นต้องปิดเอกสาร E-MANIFEST ก่อนเรือออกภายใน 24 ชั่วโมงตามประกาศศุลกากรในเวลาที่กำหนด เริ่มตั้งแต่เรือออกจากท่าวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ดังนั้น

 

                ลูกค้าต้องส่ง Shipping (Instruction SI) พร้อมเบอร์ตู้และ VGM กำหนดส่งอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันเรือออก เพื่อให้สายเรือทำการส่ง CARGO E-MANIFEST ให้ทางศุลกากรตรงตามกำหนดเวลา

โปรดดูประกาศกำหนดเวลาส่ง SI ของเรือแต่ละ SERVICE ตามข้อมูลด้านล่าง  

                     

                 **ในกรณีท่านส่ง Shipping Instruction (SI) พร้อม VGM ล่าช้าหลัง Cut-Off Time ลูกค้าต้องเสียค่าปรับ Late SI Submission Fee : 1,000 บาทต่อชุด

    Æ เริ่มเรือที่ออกจากท่าวันที่ 16 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

 

                ** หากมีความล่าช้าในการยืนยันเอกสาร ทางสารเรือจะใช้ข้อมูลตามที่มีอยู่นั่นส่งรายงานบัญชีสินค้า CARGO E-MANIFEST เพื่อให้ทันเวลาตามประกาศของศุลกากร

 

                ** ลูกค้าสามารถติดต่อสายเรือทำการแก้ไขข้อมูลใน B/L ได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังเรือออก มีค่ายื่น EDI : 500 บาทต่อชุด

   Æ เริ่มเรื่องที่ออกจากท่า วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

 

                **หลังจากเรือออก 48 ชั่วโมงแล้ว ทางสายเรือไม่อาจทำการแก้ไขใดๆ ให้กับทางลูกค้าได้ ลูกค้าต้องไปดำเนินการแก้ไขบัญชีเรือ SHOULD BE กับทางกรมศุลกากรเองเหมือนกับการขอแก้ไขบัญชีเรือขาเข้า

 
 

บริการของเรา / ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ใกล้เคียง

ขยายเวลาการใช้งานระบบ e-form D ASW เป็นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561


ติดต่อเรา

รายละเอียด

Buddy Freight International Co.,Ltd.
3656/13 Green Tower Floor 6 Unit L1, Rama4 Road,Klongton,Klongtoey,Bangkok 10110 ,Thailand.

: (+66) 2 367 3367-8

: (+66) 2 367 3368

: buddy@buddy-freight.com

: 08.30-17.00 น.